ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Φορέα- 22/02/2024 Ανακοίνωση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 22/02/2024 Υπεύθυνη Δήλωση μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων
 
- 12/02/2024 Πρόσκληση προς Αναλογιστές
 
- 12/02/2024 Πρόσκληση προς Χρηματοοικονομικούς Αναλυτές
 
- 12/02/2024 Πρόσκληση προς Προσοντούχους Συμβούλους Επενδυτικών Υπηρεσιών
 
- 06/02/2024 Ενημερωτικό Σημείωμα προς καταναλωτές αναφορικά με το νέο νομικό πλαίσιο που διέπει τις διευρυμένες αρμοδιότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 06/02/2024 Ενημερωτικό Σημείωμα προς καταναλωτές σχετικά με την περί της Διαδικασίας Διορισμού Εμπειρογνώμονα από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Οδηγία του 2024 (Κ.Δ.Π.29/2024)
 
- 06/02/2024 Ενημερωτικό Σημείωμα προς καταναλωτές αναφορικά με το νέο νομικό πλαίσιο που διέπει τις διευρυμένες αρμοδιότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 29/01/2024 Ερμηνευτική Εγκύκλιος Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Αρ.Εγκυκλίου 2/2024
 
- 29/01/2024 Ερμηνευτική Εγκύκλιος Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Αρ.Εγκυκλίου 1/2024
 
- 29/01/2024 Ερμηνευτική Εγκύκλιος Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Αρ Εγκυκλίου 4/2024
 
- 29/01/2024 Ερμηνευτική Εγκύκλιος Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Αρ Εγκυκλίου 3/2024
 
- 18/01/2024 Παράταση προθεσμίας δήλωσης ενδιαφέροντος για διαμεσολαβητές
 
- 15/01/2024 Ανακοίνωση Γραφείου Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 22/11/2023 Εκθέσεις Δραστηριοτήτων για τα έτη 2020, 2021, 2022 και για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2023 του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης
 
- 22/11/2023 Εκθέσεις Δραστηριοτήτων για τις Διαμεσολαβήσεις για τα έτη 2020, 2021, 2022 και για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2023 του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης
 
- 30/10/2023 Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Γραφείου του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 26/04/2023 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 2017
 
- 26/04/2023 Ελεγμένοι Λογαριασμοί Δραστηριοτήτων του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης 2017
 
- 26/04/2023 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 2016
 
- 26/04/2023 Ελεγμένοι Λογαριασμοί Δραστηριοτήτων του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης 2016
 
- 26/04/2023 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 2015
 
- 26/04/2023 Ελεγμένοι Λογαριασμοί Δραστηριοτήτων του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης 2015
 
- 26/04/2023 Ελεγμένοι Λογαριασμοί Δραστηριοτήτων του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης 2013-2014
 
- 13/04/2023 Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για τη θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης
 
- 06/04/2023 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή προγραμματισμένου, για τις 20/7/2023, ηλεκτρονικού πλειστηριασμού κύριας κατοικίας από τη Themis Portfolio Management Holdings LIMITED, σε συνεργασία με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο
 
- 24/03/2023 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές και συνεργασία Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου με Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων σχετικά με αναστολές πλειστηριασμού κύριας κατοικίας
 
- 06/02/2023 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την προστασία της κύριας κατοικίας και τις υποχρεώσεις των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ), στο πλαίσιο του Σχεδίου Εστία, όπως προκύπτουν από πρόσφατη γραπτή δήλωση του Υπουργού Οικονομικών
 
- 31/01/2023 Ενημερωτικό Σημείωμα προς εγγυητές σε δανειακές συμβάσεις σχετικά με απόφαση απαλλαγής εγγυητή από εγγυητική σύμβαση, εξαιτίας μη έγκαιρης ενημέρωσης του και σειράς άλλων παραλείψεων εκ μέρους του πρώην Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος και της διαδόχου αυτού καταστάσεως
 
- 02/01/2023 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με Απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για πλήρη στοιχειοθέτηση παραπόνου δανειοληπτών, εξαιτίας εντοπισμού υπερχρεώσεων σε δάνειο που συνήψαν με πρώην Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα και που, πλέον, μεταφέρθηκε στην Ελληνική Τράπεζα Λτδ
 
- 11/11/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές για αναστολή προγραμματισμένης, για τις 15/11/22, εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ
 
- 02/11/2022 Η ανάγκη λήψης προστατευτικών μέτρων για τους καταναλωτές από την πρόσφατη αύξηση, καθώς και η πιθανότητα περαιτέρω αύξησης των δανειστικών επιτοκίων σχετικά με τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) και η αδυναμία των δανειοληπτών να ανταποκριθούν σε αυξημένες δόσεις
 
- 21/10/2022 Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση γραφείων στη Λευκωσία για τη στέγαση του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης
 
- 23/08/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δανειολήπτες-Καταναλωτές, Τράπεζες και Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων αναφορικά με τον τρόπο κατά τον οποίο ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα διαχειρίζεται παράπονα, σχετικά με παραβίαση του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2022
 
- 28/06/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με ακύρωση δύο προγραμματισμένων εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων δανειοληπτών από Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων, κατόπιν ενεργειών του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 02/06/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με αποδοχή αποφάσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου από την Τράπεζα Κύπρου Λτδ, για ακύρωση προγραμματισμένων εκποιήσεων, εκκρεμούσης ενστάσεως για μη ένταξη στο Σχέδιο Εστία
 
- 30/05/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με έκδοση Τελικής Απόφασης Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, για απαλλαγή προσώπου με νοητική αναπηρία, από δάνεια τα οποία συνήψε με πρώην Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα και που μεταφέρθηκαν, πλέον, στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
 
- 05/05/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με απόφαση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για ακύρωση πλειστηριασμού, εκκρεμούσης ενστάσεως επί απόρριψης αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία (Εκδίδεται κατά Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων)
 
- 27/04/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με σημαντική απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας επί της αίτησης/έφεσης 485/21, εναντίον Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων με ακύρωση εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου (κύριας κατοικίας) συμπολίτη μας δανειολήπτη
 
- 31/03/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την υιοθέτηση των εισηγήσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ, για ακύρωση προγραμματισμένου πλειστηριασμού ακινήτου
 
- 11/03/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή προγραμματισμένου, για τις 7 Μαρτίου 2022, πλειστηριασμού ακινήτου, το οποίο αποτελεί επαγγελματική στέγη της δανειολήπτριας, κατόπιν υιοθέτησης των εισηγήσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 10/01/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα προς εγγυητές σε δανειακές συμβάσεις σχετικά με απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου κατά του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για απαλλαγή εγγυητή, εξαιτίας καταχρηστικού όρου στην εγγυητική σύμβαση, τον οποίο εφαρμόζει ο Οργανισμός σε βάρος εγγυητών σε δάνεια που παραχωρεί
 
- 31/12/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή εκποίησης ακινήτου, ορισθείσας για την 29η Δεκεμβρίου 2021 απο την B2Kapital, με ενέργειες του Χρηματοοικονονομικού Επιτρόπου
 
- 10/12/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με ακύρωση πλειστηριασμού ακινήτου ιδιοκτησίας προσώπου με νοητική αναπηρία. Ειδική Ενδιάμεση Απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, επί τη βάσει του περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμου του 1989
 
- 04/11/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή δύο νέων προγραμματισμένων εκποιήσεων κύριας κατοικίας δανειοληπτών από Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων και μίας προγραμματισμένης εκποίησης άλλου είδους ακινήτου απο την ΚΕΔΙΠΕΣ, κατόπιν παρέμβασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 26/10/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές για αναστολή επικείμενης εκποίησης πρώτης κατοικίας μονήρους ηλικιωμένης κυρίας και η ανάγκη έγκαιρης και αποτελεσματικής αξιοποίησης εξωδικαστικών διαδικασιών από τους δανειολήπτες
 
- 21/09/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή τριών προγραμματισμένων εκποιήσεων κύριας κατοικίας δανειοληπτών, κατόπιν παρέμβασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.
 
- 19/08/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς εγγυητές σε δανειακές συμβάσεις σχετικά με την απόφαση απαλλαγής εγγυητή από εγγυητική σύμβαση, εξαιτίας καταχρηστικής ρήτρας και σειράς παραβάσεων εκ μέρους του πρώην Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος και της Ελληνικής Τράπεζας
 
- 25/06/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή προγραμματισμένης, για τις 22/6/2021, εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου εγγυητή και την ανάγκη αξιοποίησης εξωδικαστικών διαδικασιών από τους δανειολήπτες.
 
- 08/05/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021
 
- 09/04/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με την αναστολή δύο προγραμματισμένων εκποιήσεων κύριας κατοικίας δανειοληπτών
 
- 05/03/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με δημοσιοποίηση Απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, εναντίον Τράπεζας για άρνηση παραχώρησης αιτούμενης βεβαίωσης ή/και πιστοποίησης προς πελάτη της
 
- 10/02/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με νέα αναστολή πλειστηριασμού και την προοπτική μετατροπής της ΚΕΔΙΠΕΣ σε οργανισμό διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια ολόκληρου του συστήματος
 
- 10/02/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δανειολήπτες-Καταναλωτές σχετικά με αναστολή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού κύριας κατοικίας
 
- 29/01/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δανειολήπτες-Καταναλωτές σχετικά με αναστολή προγραμματισθέντος για τις 29 Ιανουαρίου 2021 ηλεκτρονικού πλειστηριασμού κύριας κατοικίας δανειολήπτριας
 
- 11/01/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δανειολήπτες-Καταναλωτές για αναστολή εκποίησης κύριας κατοικίας προγραμματισμένης στις 11.01.21
 
- 13/11/2020 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για τη θέση Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου στον Ε.Φ.Ε.Ε.Δ.Χ.Φ
 
- 30/10/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δανειολήπτες-Καταναλωτές σχετικά με την ακύρωση εκποίησης κύριας κατοικίας μονογονέα
 
- 11/09/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα προς εγγυητές σε δανειακές συμβάσεις
 
- 17/08/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δανειολήπτες-Καταναλωτές για απαλλαγή από εγγυητικές υποχρεώσεις
 
- 17/08/2020 Απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου εναντίον της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
 
- 06/07/2020 Εκποιήσεις:«Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και η κατάσταση στην Κύπρο»
 
- 02/07/2020 Εκποιήσεις:«Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και η κατάσταση στην Κύπρο»
 
- 01/06/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δανειολήπτες-Καταναλωτές σχετικά με νέες προθεσμίες Υποβολής Δικαιολογητικών στο Σχέδιο Εστία και Δυνατότητα Υποβολής Νέας Αίτησης
 
- 10/03/2020 Κατεπείγον Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με τη λήψη μέτρων κοινωνικής ευθύνης από το Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 19/02/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες εντάξιμους στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ με δάνεια στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης
 
- 03/02/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με ακύρωση εκποίησης κύριας κατοικίας για την οποία υπεβλήθη αίτηση για ένταξη στο σχέδιο "ΕΣΤΙΑ"
 
- 20/01/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με ακύρωση εκποίησης κύριας κατοικίας
 
- 20/01/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές σχετικά με τα έγγραφα της ΚΕΔΙΠΕΣ και το σχέδιο ΕΣΤΙΑ
 
- 20/12/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με απόφαση απαλλαγής εγγυητή από εγγυητική σύμβαση με πρώην Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα
 
- 18/12/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές για ακύρωση εκποίησης κύριας κατοικίας στη Λάρνακα
 
- 06/11/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές για ακύρωση εκποίησης κύριας κατοικίας
 
- 26/09/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα-Ακύρωση εκποίησης κατοικίας ηλικιωμένης που διαμένει στην Πάφο
 
- 06/09/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα προς εγγυητές-καταναλωτές για απαλλαγή από εγγυητικές υποχρεώσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης
 
- 05/09/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα για το Σχέδιο Εστία
 
- 16/07/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα προς δανειολήπτες-καταναλωτές για αναστολή εκποιήσεων από ΚΕΔΙΠΕΣ
 
- 12/07/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα προς εγγυητές-καταναλωτές για αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για παράνομες πρόνοιες σε εγγυητικές συμβάσεις
 
- 02/04/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα προς καταναλωτές οι οποίοι έχουν αναλάβει εγγυητικές υποχρεώσεις έναντι δανείων
 
- 15/02/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα για αναστολή εκποιήσεων κύριων κατοικιών έως τέλος Ιουνίου 2019
 
- 24/01/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με Δανειακές συμβάσεις που έγιναν πριν την 1/1/2001 και ο Περί Τόκου Νόμος του 1977
 
- 23/01/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα για τη διεξαγωγή έρευνας ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής σχετικά με την κατάρρευση του Συνεργατισμού
 
- 22/01/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τον αντιφατικό και παραπλανητικό ορισμό του εμπορικού έτους και η δημιουργία υπερχρεώσεων τόκων σε βάρος των δανειοληπτών
 
- 07/05/2018 Ενημερωτικό Σημείωμα για τη σημασία της έγκαιρης υποβολής παραπόνων
 
- 19/03/2018 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τη Σύσκεψη Αρχηγών των Κομμάτων για αντιμετώπιση των ΜΕΔ
 
- 19/03/2018 Ενημερωτικό Σημείωμα για έγκαιρη και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων προστασίας της κύριας κατοικίας από την εκποίηση
 
- 20/12/2017 Εκτεταμένες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του Γραφείου του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
 
- 10/07/2017 Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δανειολήπτες Καταναλωτές σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών από Ασφαλιστικές Εταιρείες για καθορισμό καταβολής αποζημίωσης.
 
- 05/07/2017 Αποτελέσματα εξετάσεων 6/5/17 για πλήρωση θέσεων Χρηματοοικονομικού Λειτουργού
 
- 05/07/2017 Αποτελέσματα εξετάσεων 6/5/17 για πλήρωση θέσεων Διοικητικού Βοηθού
 
- 05/07/2017 Αποτελέσματα εξετάσεων 6/5/17 για πλήρωση θέσεων Ανώτερου Χρηματοοικονομικού Λειτουργού
 
- 05/07/2017 Αποτελέσματα εξετάσεων 6/5/17 για πλήρωση θέσεων Δοικητικού Λειτουργού
 
- 05/07/2017 Αποτελέσματα εξετάσεων 6/5/17 για πλήρωση θέσεων Ανώτερου Διοικητικού Λειτουργού
 
- 07/04/2017 Ενημερωτικό Σημείωμα για παράνομο καθορισμό επιτοκίου απο ΣΠΙ
 
- 06/04/2017 Ενημερωτικό Σημείωμα για καθορισμό του EURIBOR
 
- 05/04/2017 Ενημερωτικό Σημείωμα περί του αναπαλλοτρίωτου του προϊόντος πληρωμής λόγω πλεονασμού
 
- 09/02/2017 Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δανειολήπτες Καταναλωτές για καθορισμό του συνολικού κυμαινόμενου επιτοκίου (ΣΚΕ)
 
- 05/01/2017 Βασικό Επιτόκιο Δανειακών Συμβάσεων και Επιτόκια της ΕΚΤ (Εφημερίδα Πολίτης)
 
- 11/10/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
 
- 12/10/2015 Ενημερωτικό Σημείωμα προς Δανειολήπτες Καταναλωτές για τον υπολογισμό τόκου
 
- 16/02/2015 Δημοσιογραφική Διάσκεψη του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για την υποβολή παραπόνων στο Φορέα
 
- 31/12/2014 Οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2013 και 2014
 
- 25/11/2014 Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος εξετάζει αιτήσεις για διαμεσολάβηση
 
Αρχείο Ανακοινώσεων Φορέα

_______________________________________________
© 2013 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,

Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης